Regulamin edycji online

INFORMACJE O WYDARZENIU

1. Organizatorem Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” jest Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki, zarejestrowane w Krakowie pod numerem KRS: 0000484737. W trakcie Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” Stowarzyszenie reprezentują osoby do tego wyznaczone, w szczególności: Koordynatorzy i Obsługa.

2. Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” są wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane darowizny przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia.

3. Wydarzenie Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „Lajconnik” ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które uzyskały zgodę Organizatorów na ustalonych przez nich warunkach.

CZAS I MIEJSCE WYDARZENIA

4. Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” odbywają się w dniach 17 i 18 kwietnia 2021 roku.

5. Wydarzenie ma formę telekonferencji wraz z towarzyszącymi atrakcjami odbywającymi się w formie elektronicznego przekazu audio i wideo (streamingu). Główną platformą wybraną do realizacji wydarzenia jest aplikacja Discord. Prelekcje oraz dyskusje panelowe będą dostępne na żywo publicznie w Internecie.

6. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz powstrzymania się od agresji werbalnej względem innych uczestników, organizatorów i obsługi pod groźbą odebrania dostępu do wydarzenia.

7. Uczestnicy, u których zajdzie podejrzenie stanu upojenia alkoholowego bądź bycia pod wpływem innych substancji psychoaktywnych będą usuwani z kanałów wydarzenia bez możliwości odwołania.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

8. Wydarzenie będzie składało się z otwartych i zamkniętych punktów programu. Uczestnictwo w punktach zamkniętych będzie możliwe po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem publicznie dostępnego formularza.

9. Rejestracja obejmuje konieczność zadeklarowania wieku uczestnika, w celu dopasowania dla niego odpowiedniej oferty programowej. Przyłapanie na podaniu nieprawdziwej daty urodzenia będzie skutkowało usunięciem z zamkniętych kanałów wydarzenia.

10. Każdy uczestnik zamkniętej części wydarzenia zgadza się na udostępnienie Organizatorom oraz Administratorowi Serwera swoich danych osobowych, które zostaną użyte wyłącznie w sposób określony w osobnej procedurze i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania materiałów z wydarzenia (zrzuty ekranu, nagrania i inne) zawierających wizerunek osobowy uczestników w celach promocyjnych, bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.

ORGANIZATORZY

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu wydarzenia.

14. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy.

O REGULAMINIE

15. Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników, jak i Mistrzów Gry, Obsługę wydarzenia i samych Organizatorów.

16. Podczas rejestracji każdy uczestnik będzie zobowiązany potwierdzić znajomość Regulaminu i wyrazić zgodę na jego przestrzeganie.

17. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

18. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy i Obsługa wydarzenia.

19. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.

20. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z kanałów wydarzenia bez możliwości odwołania.

21. Łamanie prawa w ramach imprezy karane będzie natychmiastowym usunięciem z kanałów wydarzenia i poinformowaniem Policji wraz z przekazaniem danych osobowych posiadanych przez Organizację.

Regulamin z dnia 2020.12.16 (aktualny)