Regulamin

INFORMACJE O WYDARZENIU

 1. Organizatorem Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” jest Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki, zarejestrowane w Krakowie pod numerem KRS: 0000484737. W trakcie Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” Stowarzyszenie reprezentują osoby do tego wyznaczone, w szczególności: Koordynatorzy i Obsługa.
 2. Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” są wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia.
 3. Wydarzenie Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik” ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które uzyskały zgodę Organizatorów na ustalonych przez nich warunkach.

CZAS I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik 2024” odbywają się w dniach 27 i 28 kwietnia 2024 roku.
 2. Terenem wydarzenia jest budynek Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5 oraz budynek Siemacha Spot Stowarzyszenia „Siemacha”, ul. Mogilska 58. Na terenie wydarzenia wolno przebywać w godzinach i pomieszczeniach wyznaczonych przez organizatorów. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy.
 3. Na teren wydarzenia nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników, w tym broni białej, broni „bezpiecznej”, palnej i ASG. Wszystkie imitacje i podobne akcesoria na sesję wymagają zgłoszenia Organizacji.
 4. Na terenie wydarzenia obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania, spożywania i bycia pod wpływem napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych i odurzających. W przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków lub stwierdzenia ich wpływu nastąpi NATYCHMIASTOWE USUNIĘCIE UCZESTNIKA Z TERENU WYDARZENIA bez zwrotu kosztów akredytacji.
 5. Na terenie wydarzenia obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów energetycznych.
 6. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby łamiące ten zakaz zostaną wyproszone z terenu wydarzenia.

  UCZESTNICTWO W WYDARZENIU
 7. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w wydarzeniu są identyfikatory Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „Lajconik”. Identyfikator należy nosić w widocznym miejscu oraz okazywać na każde wezwanie Organizatorów. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji.

 8. Każda osoba, która przybędzie na imprezę „Lajconik”, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem. Osoby pomiędzy 12 a 18 rokiem życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu. Dzieci poniżej 12 roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami lub opiekunami.

 9. Każdy uczestnik wydarzenia zgadza się na udostępnienie Organizatorom swoich danych osobowych, które zostaną użyte wyłącznie w sposób określony w osobnej procedurze i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 10. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania materiałów z wydarzenia (zdjęcia, wideo i inne) zawierających wizerunek osobowy uczestników w celach promocyjnych, bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.

  ORGANIZATORZY

 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu wydarzenia.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników wydarzenia; ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności.
 15. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem wydarzenia.

  O REGULAMINIE

 16. Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników, jak i Mistrzów Gry, Obsługę wydarzenia i samych Organizatorów.
 17. Przy wejściu na teren wydarzenia każdy uczestnik będzie zobowiązany potwierdzić znajomość Regulaminu i wyrazić zgodę na jego przestrzeganie poprzez złożenie swojego podpisu na odpowiedniej liście.
 18. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 19. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy i Obsługa wydarzenia.
 20. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.
 21. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu wydarzenia.
 22. Łamanie prawa na terenie imprezy karane będzie natychmiastowym usunięciem z terenu wydarzenia i poinformowaniem Policji wraz z przekazaniem danych osobowych posiadanych przez Organizację.

Regulamin z dnia 2024.03.04 (aktualny)

Regulamin turniejów