Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „LajcONik 2021” jest Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki, zarejestrowane w Krakowie pod numerem KRS: 0000484737. W trakcie Krakowskich Dni z Grami Fabularnymi „LajcONik 2021” Stowarzyszenie reprezentują osoby do tego wyznaczone, a w szczególności: Koordynatorzy i Obsługa.
 2. Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „LajcONik 2021” są wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane darowizny przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia.
 3. Wydarzenie Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „LajcONik 2021” ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które uzyskały na to zgodę Organizatora na ustalonych przez niego warunkach.

CZAS I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Krakowskie Dni z Grami Fabularnymi „LajcONik 2021” odbywają się w dniach 17 i 18 kwietnia 2021 roku.
 2. Wydarzenie ma formę telekonferencji wraz z towarzyszącymi atrakcjami odbywającymi się w formie elektronicznego przekazu audio i wideo (streamingu). Główną platformą wybraną do realizacji wydarzenia jest aplikacja Discord.
 3. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz powstrzymania się od agresji werbalnej względem innych Uczestników, Koordynatorów i Obsługi pod groźbą odebrania dostępu do wydarzenia.
 4. Uczestnicy, u których zajdzie podejrzenie stanu upojenia alkoholowego bądź bycia pod wpływem innych substancji psychoaktywnych będą usuwani z kanałów wydarzenia bez możliwości odwołania.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Wydarzenie będzie składało się z otwartych i zamkniętych punktów programu. Uczestnictwo w punktach zamkniętych będzie możliwe po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem publicznie dostępnego formularza.
 2. Rejestracja obejmuje konieczność zadeklarowania wieku uczestnika w celu dopasowania dla niego odpowiedniej oferty programowej. Przyłapanie na podaniu nieprawdziwej daty urodzenia będzie skutkowało usunięciem z zamkniętych kanałów wydarzenia.
 3. Każdy uczestnik zamkniętej części wydarzenia zgadza się na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych, które zostaną użyte wyłącznie w sposób określony w osobnej procedurze i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania materiałów z wydarzenia (zrzuty ekranu, nagrania i inne) zawierających wizerunek osobowy uczestników w celach promocyjnych, bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Koordynatorów i Obsługi. Decyzje Koordynatorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

KOORDYNATORZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu wydarzenia.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy.

O REGULAMINIE

 1. Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników, jak i Mistrzów Gry, Obsługę wydarzenia i samych Koordynatorów.
 2. Podczas rejestracji każdy Uczestnik będzie zobowiązany potwierdzić znajomość Regulaminu i wyrazić zgodę na jego przestrzeganie.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Koordynatorzy i Obsługa wydarzenia.
 5. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator.
 6. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z kanałów wydarzenia bez możliwości odwołania.
 7. Łamanie prawa w ramach imprezy karane będzie natychmiastowym usunięciem z kanałów wydarzenia i poinformowaniem Policji wraz z przekazaniem danych osobowych posiadanych przez Organizatora.

Regulamin z dnia 2021.03.29 (aktualny)

Regulamin giełdy

Regulamin turniejów